Krav til ranglisteturneringer

Hvem kan afholde ranglisteturneringer

Alle klubber, centre eller private aktører kan afvikle ranglisteturneringer.

Der er momspligt på deltagergebyrer, ligesom der altid skal svares skat af et evt. overskud. Derfor er det et krav, at arrangør overholder de skattemæssige forpligtelser i forbindelse med turneringsafvikling. Overholdes dette ikke, vil man potentielt blive ekskluderet fra at kunne arrangere turneringer under Dansk Padel Forbund på ubestemt tid.
Du kan læse mere om momspligten og omsætningsgrænsen på 50.000 kr. ekskl. moms. her.

Arrangøren betaler 0 kr. pr. deltager til DPF.

DPF tilbyder, i samarbejde med arrangør, hjælp til oprettelse af turneringer i Rankedin. DPF tildeler arrangør administratorrettigheder og yder hjælp til opsætning. DPF lukker altid turneringen og dobbelttjekker, at ranglistepoint er blevet fordelt korrekt efter de gældende regler om tildeling af ranglistepoint.

Dansk Padel Forbund registrerer turneringen i aktivitetskalenderen på DPFs hjemmeside.

Krav til en DPF ranglisteturnering

Generelt gælder følgende for en ranglisteturnering under Dansk Padel Forbund.

 • DPF’s turneringssoftware, Rankedin, skal benyttes.
 • Dansk Padel Forbunds rangliste skal vælges som rangliste.
 • Der må kun arrangeres hverdagsturneringer (man-tors) i skolernes sommerferie, juleferie og officielle danske helligdage.
 • Spillernes placering i de forskellige rækker skal ske i henhold til de generelle turneringsregler.
  Hvis der er særlige regler for rækkerne DPF50 og DPF25, skal reglerne for adgang hertil beskrives i turneringens reglement, som vil være at finde på forsiden af turneringens side på Rankedin.
 • En spiller kan kun tilmelde sig én herre-/damerække i samme alderskategori i en og samme turnering (man må dog gerne tilmelde sig i fx. én herre-/damerække + én mix-/veteranrække).
 • Alle rækker, der udbydes, skal oprettes med det samme. Der må kun være én tilmeldingsrække til de rækker, som har rang af DPF100 og derover. Der må oprettes tilmeldingsrækker for hver enkelt DPF50- og DPF25-række, og en turnering må gerne udvides med DPF50- og DPF25-rækker løbende.
 • Reglementet skal være udfyldt og beskrivende for turneringen. Reglementet skal som min. indeholde:
  • Hvem er arrangøren?
  • Hvor og hvornår finder turneringen sted?
  • Pris pr. deltager.
  • De forskellige rækkers turneringsformat.
  • Antal deltagere i de enkelte rækker.
  • Forventede spilletidspunkter for de forskellige rækker.
  • Loftshøjde.
  • Forplejningsmuligheder.
  • Samlet præmiesum.
  • Regler for brug af evt. wild cards.
  • Regler for adgang til klasser lavere end DPF200 skal beskrives.
 • I en evt. invitation og plakat skal der være et tydeligt DPF-logo.
 • Turneringerne spilles efter de internationale regler for padel, som findes på det internationale forbunds hjemmeside, padelfip.com.
 • Nethøjden skal være 92 cm i siderne og 88 cm på midten.
 • Der kan frit vælges mellem at spille med ”fordel” eller golden point. Dansk Padel Forbund anbefaler, at der altid spilles med golden point til ranglisteturneringer.
 • Fyldet i underlaget skal være jævnt fordelt og i den mængde, leverandøren anbefaler for det specifikke underlag.
 • Udendørsturneringer kan kun afholdes i perioden 1. april til 31. oktober.
 • Turneringen skal være åben for alle spillere, der lever op til de af DPF beskrevne adgangskrav til hver kategori.

DPF forbeholder sig retten til at afvise en ranglisteturnering, hvis den falder sammen med en anden vigtig ranglisteturnering, eller hvis den på anden vis strider imod DPFs politik.

Afvikling af en ranglisteturnering

 • Der kan oprettes rækker for både juniorer, seniorer og veteraner.
 • Der kan oprettes rækker for både kvinder, herrer og mix-par.
 • Der kan udbydes klasser i DPF2000, DPF1000, DPF400, DPF200, DPF100, DPF50 og DPF25. Tallet fortæller, hvor mange point hver enkelt vinder af den pågældende række får. Pointtallet er pr. spiller.

Turneringsformat

 • Arrangøren vælger frit mellem de turneringsformater der er beskrevet i turneringsreglerne. Turneringsformatet skal fremgå af turneringsreglementet.
 • Der spilles altid bedst á tre sæt i rækkerne DPF2000, 1000, 400, 300, 200 og 100. Der kan vælges mellem at afvikle et tredje sæt som et almindeligt “fuldt” tredje sæt eller som en matchtiebreak. Valget skal fremgå tydeligt af turneringens reglement.
 • Matchtiebreak i tredje sæt indtastes altid med matchtiebreakcifre (f.eks. 10-7) og ikke 7-6.
 • Der skal altid spilles bedst á tre fulde sæt i DPF2000 og DPF1000 samt i finaler i DPF400 og DPF300.
 • I DPF50 og DPF25 må arrangør vælge at lade kampene spilles med færre eller kortere sæt.

Rækkestørrelse

 • En række kan aldrig afvikles med færre end fire par i nogle DPF-kategorier.
 • Der skal udbydes mindst seks pladser (seks par) i hver række. Såfremt der efter udløbet tilmeldingsfrist ikke er mindst seks deltagerpar i hver række, kan arrangøren vælge at forlænge tilmeldingsfristen med max. 48 timer eller afvikle turneringen med de par, der er tilmeldt inden for tilmeldingsfristen. Dette skal dog ske i overensstemmelse med reglerne for deadlines.
 • Hvis færre end seks par er tilmeldt i en DPF2000, DPF1000, DPF400 og DPF200 kan rækken ikke afvikles, og rækken skal enten annulleres eller ændres til en puljeturnering i DPF100, DPF50 eller DPF25.
 • En række med færre end seks par kan aldrig afvikles med andet format end et puljeformat.
 • I DPF100, DPF50 og DPF25 kan en pulje med fire eller fem par afvikles, hvis tilmeldingstallet ikke er på mindst seks.
 • Man må ikke lave to rækker i samme kategori i rækker med højere rang end DPF50. Det betyder, at man eksempelvis ikke kan lave en DPF100 A og en DPF100 B, men man må gerne udvide sin turnering til at omfatte flere DPF50- og DPF25-rækker, så længe disse overholder de ellers gældende regler for tilmelding og afvikling.

Tilmelding med ranglistepoint eller først til mølle

 • I DPF2000, DPF1000, DPF400, DPF200 og DPF100 har par med flest ranglistepoint altid forrang ift. at opnå plads i den pågældende turnering.
 • I DPF50 og DPF25 må arrangør selv bestemme, om der skal tilmeldes med forrang til par med flest ranglistepoint eller efter princippet om først til mølle.
 • Arrangør sætter, i først til mølle-rækkerne, et loft på antal point hos parrene i DPF50- og DPF25-rækkerne. Loftet må ikke sættes højere end 500 point i DPF50 og 100 point i DPF25. Pointtallet er et pars samlede antal ved tidspunktet for tilmelding – ikke tidspunktet for tilmeldingsfrist.
 • Uanset om en turneringsarrangør ønsker forrang til par med flest ranglistepoint eller først til mølle-tilmelding i DPF50- og DPF25-rækkerne, skal det fremgå af turneringsreglementet.
 • Kort efter tilmeldingsfristens udløb skal alle tilmeldte spillere have direkte skriftlig besked om, hvorvidt de er optaget i en række i turneringen eller ikke.

Seedning, lodtrækning og wild cards

 • Seedningskal altid foregå med udgangspunkt i Dansk Padel Forbunds rangliste.
 • Der seedes altid 25% af parrene i en række. I rækker med seks deltagende par seedes de to højest rangerede par.
 • Lodtrækning kan foretages enten on site, på stream eller via Rankedin. Der må kun trækkes lod én gang til en given række. Har en arrangør behov for noget specifikt ved sin lodtrækning, må han søge dispensation hos DPF, inden lodtrækningen finder sted.
 • Ved snyd med lodtrækninger suspenderes man fra at kunne arrangere turneringer under DPF.
 • Får arrangør et afbud efter lodtrækningen er lavet, må der indsættes reserver på afbudsramtes plads under forudsætning af en overholdelse af reglerne for indsættelse af reserver. Der kan og må aldrig trækkes om.
 • DPF bistår gerne med lodtrækning.
 • Der kan max. uddeles 25% wild cards i en række. Antallet af wild cards deles ligeligt efter aftale mellem arrangør og Dansk Padel Forbund.
 • Et par skal ansøge arrangør om modtagelse af wild card.
 • Man skal være tilmeldt turneringen inden for tilmeldingsfristen for at kunne modtage et wild card.

Tours med finalestævner

 • En turneringsarrangør må gerne lave en turneringsrække og eksempelvis give turneringsrækken en titel, hvori Tours indgår. Dette indikerer, at der spilles om pladser til en form for slutspil.
 • I sådan en turneringsrække skal der være åben tilmelding efter gældende tilmeldingsprocedurer.
 • En arrangør kan lave kvalifikation til et evt. finalestævne via indledende runder, men ligesom i de indledende runder, må finalestævnet også være med åben tilmelding.
 • Finalestævnet må derfor enten afvikles som en åben turnering for alle par, hvor der sorteres efter ranglisten, eller afvikles uden ranglistepoint.

Reserver

 • Hvis et par melder afbud, efter lodtrækningen er foretaget må reserver indsættes/ikke indsættes efter følgende regler:
  • Man må som useedet par ikke lade pladsen gå videre til et par, som pointmæssigt ville have været seedet i den pågældende række.
  • Man må som seedet par ikke lade pladsen gå videre til et par, som pointmæssigt ville have opnået en endnu højere seedning i den pågældende række.
  • Man må altid indsætte et erstatningspar, som har færre eller samme point end én selv i rækkerne DPF2000, DPF1000 og DPF400, så længe at parrets samlede pointantal overstiger pointantallet hos de par, som måtte figurere på en evt. venteliste.
  • Man må altid indsætte et erstatningspar, som har samme eller færre point end én selv i rækkerne DPF200, DPF100, DPF50 og DPF25.
 • En spiller må gerne skifte sin makker ud efter lodtrækningen er foretaget, så længe parret overholder de ovenfor nævnte regler vedr. parrets samlede point. En spiller kan altså ikke skifte sin makker til en makker med færre point, hvis den nye konstellations samlede pointantal bliver overgået af et par fra ventelisten i DPF2000, DPF1000 og DPF400, men i de pointmæssigt lavereliggende rækker, er arrangør ikke forpligtet til at følge ventelisten, når der skal indsættes reserver, hvilket betyder, at man altid i disse rækker må skifte sin makker ud med en ny makker, så længe de ovenfor nævnte regler ved. seedning/ikke seedning er overholdt.
 • Det er dog anbefalet, og god skik så vidt muligt altid at spørge par fra toppen af ventelisten i samtlige DPF-rækker, men da ventelister ikke er et krav til en turnering, og da det tidsmæssigt vil være en uoverskuelig proces at skulle kontakte og vente på svar fra mange par fra ventelisten, er det ikke et DPF-krav, at dette skal følges i de tidligere nævnte rækker.

Kommunikation med deltagerne

 • Det er ikke nok, at spillerne selv holder øje med informationer på en given hjemmeside.
 • Turneringen skal have et fast antal pladser udbudt, sådan at det på forhånd kan kommunikeres, hvordan turneringen kommer til at blive afviklet. Såfremt turneringsformen ændres markant, skal det kommunikeres ud til de tilmeldte, der i så fald skal kunne melde fra og få deltagergebyret tilbage
 • Deltagerne skal have skriftlig besked, såfremt der ændres nævneværdigt i en allerede udsendt turneringsplan – her specifikt med start- eller sluttidspunkt.
 • Deltagere skal informeres skriftligt om deres forventede spilletider – hurtigst muligt og senest syv dage før turneringsstart. Det er ikke nok, at spillerne selv holder øje med informationer på en given hjemmeside.
 • Det er arrangørens ansvar at kontakte/informere spillerne om, at der ikke kan spilles med et ikke-aktivt DPF-licens (rød prik på Rankedin). Deltager en spiller alligevel uden licens i en turnering, vil den pågældende spiller og makkeren begge få 0 DPF-ranglistepoint.

Deadlines

 • Senest 8 uger før turneringsstart registreres og offentliggøres turneringen i Rankedin.
 • Tilmeldingsfristen på en ranglisteturnering skal mindst være 10 dage inden turneringsstart.
 • Senest 7 dage inden turneringsstart skal lodtrækning og kampprogram offentliggøres og en elektronisk notifikation skal sendes til alle deltagere f.eks. som mail, sms eller via Rankedin.
 • Erstatningspar og –spillere kan indsættes helt frem til turneringsstart efter gældende regler om reserver.
 • Ved deadline for tilmeldingsfrist er et par garanteret deltagelse i den række, som de på dette tidspunkt er kvalificeret til. Der kan mellem deadline for tilmeldingsfrist og lodtrækning tilføjes par til turneringen for at fylde rækker op, men man må ikke tilføje par, som skubber andre par en række op eller ned. Man må ikke tilføje par, som ændrer på de seedninger, som ville have været foretaget ved tidspunktet for tilmeldingsfrist. Dette betyder eksempelvis, at man ikke efter deadline kan indsætte et par som har flere point end alle andre tilmeldte par.
 • Arrangør skal indtaste alle resultater i turneringen (inkl. walk over-kampe) umiddelbart efter turneringens sidste bold er spillet.

Andre sider I denne kategori

Tag kontakt

Lars Baes

Aktuelle nyheder

Kære spillere, kaptajner, klubber, centre og andre interesserede Dansk Padel Forbund vil gerne præsentere jer for Lunar Ligaen & . . .