Regler for Lunar Ligaen

Dansk Padel Forbund (DPF) afvikler hver sæson en landsdækkende turnering for hold; Lunar Ligaen.

1. Turneringsform og -struktur

Dansk Padel Forbund (DPF) afvikler hver sæson en landsdækkende turnering for hold, kaldet Lunar Ligaen. Ved Lunar Ligaens afslutning kåres Elitedivisionens bedste hold som sæsonens “Danmarksmester for hold”.
De deltagende hold i Lunar Ligaen tilmeldes af klubben og/eller det enkelte holds kaptajn. En klub kan tilmelde flere hold til Lunar Ligaen, mens kaptajnen er ansvarlig for at tilmelde spillere til det hold han/hun er kaptajn for.
Kampprogram for Lunar Ligaen tilrettelægges af DPF’s Turneringsudvalg. Turneringsudvalget kan kontaktes her.

Lunar Ligaen består af en (landsdækkende) Elitedivision og flere divisioner samt serier opdelt i passende geografiske regioner.

Ved Lunar Ligaens opstart tilrettelægger turneringsudvalget den mest passende struktur for afviklingen. Divisions- og regionsstrukturen påvirkes primært af antallet af tilmeldte hold samt den geografiske spredning af samme.

Ved sæsonstart placeres alle tilmeldte hold i overensstemmelse med deres placering i forrige sæson. Eventuelle ledige pladser (f.eks. i tilfælde, hvor hold fra forrige sæson ikke tilmelder sig igen) fordeles efter placering i forrige sæson.

Nystartede hold placeres som udgangspunkt i laveste division/serie. Turneringsudvalget kan vælge at indplacere et nystartet hold i den række udvalget finder passende.

En holdkamp spilles som bedst af seks enkeltkampe og en enkeltkamp spilles af et par fra hjemmeholdet og et par fra udeholdet. Det vindende par får 1 point for en vunden enkeltkamp.

Vinder af en holdkamp afgøres efter følgende prioriterede regler:

 1. Antallet af vundne enkeltkampe
 2. Indbyrdes kamp
 3. Match points
 4. Sætdifference
 5. Partidifference

Vinder af divisionen ved sæsonafslutning afgøres efter følgende prioriterede regler:

 1. Antallet af vundne holdkampe
 2. Indbyrdes kamp
 3. Sætdifference
 4. Partidifference

Som udgangspunkt er der 1 oprykker og 2 nedrykkere fra hver division.
De nærmere regler for op- og nedrykning efter hver sæson fastlægges af Turneringsudvalget.

Fordelingen af præmier i Lunar Ligaen fastlægges af Turneringsudvalget og offentliggøres, så vidt muligt, inden sæsonstart.2. Hold

Hvert holds kaptajn er ansvarlig for at tilmelde sit hold via Rankedin. Den aktuelle Lunar Ligaen findes på DPFs side i Rankedin her.
Holdet er ikke officielt tilmeldt før holdet er tilmeldt på Rankedin og deltagergebyr for deltagelse er indbetalt.

Alle spillere på et hold skal have en Rankedin profil og en aktiv spillerlicens.

Afbud skal ske skriftligt til turneringsledelsen. Ved afbud eller ændringer efter tilmelding refunderes tilmeldingsgebyret ikke.

Alle hold skal have et unikt navn, og holdets navn skal på den ene eller anden måde relatere sig til det sted der spilles eller til padel. For eksempel Dropshotterne, Slagelse Superstars etc.

Et hold kan kun skifte navn mellem to sæsoner, og kan kun foretages ved tilladelse fra turneringsudvalget.

Turneringsudvalget kan til enhver tid bede et hold skifte navn, hvis der findes særlig anledning hertil.
Turneringsudvalget kan ligeledes nægte at optage et hold, hvis navnet skønnes upassende. Alle holdnavne der kan relateres til politik eller religion vil ikke blive godkendt.

Der kræves minimum 6 spillere pr. hold i alle divisioner. Det anbefales, men er ikke et krav, at et hold har reservespillere til rådighed for at kunne spille en hel sæson uden udeblivelser.
En spiller må kun være tilmeldt og spille for ét hold i Lunar Ligaen.

Undtaget herfor er spillere fra samme DPF medlemsklub eller DPF medlemscenter. Det er tilladt disse spillere at hjælpe et hold i en højere rangerende division. Det er altså ikke tilladt, at hjælpe et hold i sideordnede eller lavere rangerende divisioner. Såfremt en spiller hjælper et højererangerende hold, skal såvel modstander som turneringsudvalget kontaktes herom.

Det er turneringsudvalget der indskriver spilleren og registrerer score i Rankedin. En spiller optjener aldrig point til ranglisten ved at hjælpe et højererangerende hold.

Hvert hold skal have en holdkaptajn blandt holdets spillere. En spiller kan kun være holdkaptajn for ét hold.

Holdkaptajnen skal venligst være kontaktbar – og tjekke sin mail og Rankedin jævnligt.

Holdkaptajnen skal oplyse korrekt telefonnummer og e-mail på Rankedin.
Holdkaptajnerne udgør i fællesskab matchledelsen jf. punkt 5.

Holdkaptajnen udpeger en stedfortræder i de kampe, hvor vedkommende ikke selv deltager. Dette meddeles modstanderholdets holdkaptajn inden kampstart.

Et hold kan til enhver tid optage nye spillere i løbet af sæsonen, men en spiller kan, hvis blot denne har spillet en enkelt kamp i Lunar Ligaen, ikke skifte til et andet hold før sæsonen efter.

Et hold kan normalt kun skifte hjemmebane i løbet af turneringen med Turneringsudvalgets godkendelse.
Grundet banepres tillades det dog alle hold at spille på flere forskellige hjemmebaner, men modstanderholdets kaptajn skal have besked herom senest 14 dage før.

Hjemmebanen skal opfylde følgende krav:

 1. For indendørs baner gælder at loftshøjden på intet sted må være mindre end 6 meter.
 2. Alle baner der benyttes til holdkampe skal være oplyst enten naturligt eller med spots.
 3. Alle baner der benyttes til holdkampe skal være ryddede for is, sne, blade m.v.
 4. Alle holdkampe skal naturligvis kunne afvikles under sportsligt forsvarlige vilkår.3. Holdkampe

I alle divisioner afvikles en holdkamp som 6 enkeltkampe.
I alle divisionskampe spilles der bedst af tre fulde sæt med golden point. Evt. tiebreak spilles til 7 i alle sæt.
Det tillades hjemmeholdet at træffe beslutning om at et eventuelt tredje sæt spilles som en match-tiebreak (tiebreak til 10) hvad enten det er af holdning eller tidspres.

Såfremt kampe af tidpres ikke kan færdigspilles, vil hjemmeholdet blive taberdømt i den pågældende kamp, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Dette er i sagens natur altid turneringsledelsens afgørelse.
Alle enkeltkampe afvikles i overensstemmelse med International Padel Federations regler, som kan læses her.
Afviklingen af kampen skal overholde kravene til udstyr beskrevet i pkt. 3.G.

Der udsendes et vejledende kampprogram omkring 10. august og herefter har holdkaptajnen 10 dage til at flytte sine hjemmekampe uden at behøve kontakte udeholdet herom – og indskrive de korrekte datoer på Rankedin. Såfremt kampe ønskes flyttet senere end dette tidspunkt, skal holdkaptajnerne enes herom. Det er holdkaptajnernes fælles ansvar at kontakte hinanden i god tid og bekræfte datoer og spilletidspunkter.

De første 3 enkeltkampe skal som udgangspunkt afvikles samtidig, efterfulgt af de næste 3 kampe, men såfremt der kun er en eller to baner på spillestedet, afvikles kampene i stedet umiddelbart efter hinanden. Hjemmeholdet har pligt til at oplyse udeholdet om dette i god tid.

Hvilket hold, der har hjemmebane, fremgår af programmet.

Alle kampe, i alle divisioner, skal være færdigspillede senest på turneringens slutdato i Rankedin.

Det påhviler hjemmeholdet at betale eventuelle udgifter til baneleje, bolde m.m.

En holdkamp kan kun flyttes, hvis begge hold er enige om det eller i tilfælde af force majeure. En holdkamp kan ikke uden aftale med modstanderens holdkaptajn flyttes til et senere tidspunkt end den næste programlagte spillerunde.
I tilfælde af force majeure, f.eks. hvis spillestedet pludseligt er lukket, påhviler det hjemmeholdets kaptajn at kontakte udeholdets kaptajn for at aftale nyt spillested og/eller dato.

For udendørsbaner gælder det, at i tilfælde af nedbør på det fastsatte kampafviklingstidspunkt aflyses kampen som udgangspunkt, med mindre at de to holdkaptajner kan enes om at afvikle holdkampen.
I tilfælde af nedbør under holdkampens afvikling spilles partiet til ende hvorefter kampen afbrydes. Kampen kan genoptages i tilfælde af opklaring indenfor 15 minutter. Kan kampen ikke genoptages efter 15 minutter skal der aftales nyt spilletidspunkt. Den afbrudte kamp skal være færdigspillet inden næste programsatte holdkamp. Den afbrudte kamp genoptages ved samme stilling som den blev afbrudt.

Såfremt dette giver anledning til uenighed der ikke kan løses på stedet, kontaktes turneringsudvalget skriftligt med en redegørelse af forløbet.

Ved fremmøde, udveksler hjemme- og udeholdets kaptajner på samme tid en liste over de 6 enkeltkampe.
Kampene indskrives umiddelbart herefter i matchprotokollen. Begge holds kaptajner er ansvarlig for at udfylde matchprotokollen.

BEMÆRK: Hvis en spiller bliver skadet i kamp 1, 2 eller 3 og allerede er indskrevet i kamp 4, 5 eller 6, må denne spiller gerne skiftes ud såfremt holdet har en reserve der kan nå at være klar til starten af den pågældende kamp. Dette betyder ikke at andre spillere må skiftes rundt.

Kamp 1, 2 og 3 hænger sammen og udgør første halvdel af holdkampen.
Kamp 4, 5 og 6 hænger sammen og udgør anden halvdel af holdkampen.

Intentionen i Lunar Ligaen er, at “lige børn leger bedst” og derfor ser vi gerne at opstillingen sammensættes så de stærkeste spillere spiller double 1 og så fremdeles. Holdkaptajnen må dog frit sammensætte sine spillere i de 6 doubler.

Det påhviler hjemmeholdets kaptajn at indtaste resultatet af holdkampen i Rankedin, senest 24 timer efter holdkampens afvikling. Manglende registrering kan i yderste konsekvens medføre tabt kamp eller fratagelse af point.
Det påhviler udeholdets kaptajn at sikre at resultatet og de indskrevne par er korrekt registreret i Rankedin, senest 48 timer efter holdkampens afvikling. Enhver ret til at påtale eventuelt forkert indtastede resultater bortfalder som udgangspunkt efter 48 timer.

Hvis en spiller ikke er spilleklar (dvs. til stede på det anviste spillested og tidspunkt og er klar til at påbegynde spillet), vil han/hun blive idømt strafpoint i henhold til de generelle turneringsregler.
I tilfælde af at et par ikke er klar til kampstart på det aftalte starttidspunkt for kampen tildeles det par som er spilleparat partier efter følgende model:

For hvert 3. minut tildeles et parti og efter 15 minutter er sættet vundet uden kamp. Er kampen fortsat ikke i gang tildeles partier i andet sæt efter samme model. Efter 30 minutter er kampens resultat således 6-0, 6-0.

Hjemmeholdet er ansvarlig for, at det nødvendige udstyr for at afvikle kampen er til stede.
Der skal således forefindes mindst tre rør nye padelbolde pr. holdkamp.

Den officielle turneringsbold er Head Pro S Lunar.

Hvis udeholdet medbringer bolde kan der også spilles med disse. I tilfælde af uenighed om hvilke bolde der skal spilles med, har hjemmeholdet forrang. I tilfælde af at kampen afvikles på neutral bane er det holdet, der står nævnt først i turneringsprogrammet, der er ansvarlig for bolde.4. Udelukkelse og straf

Afbud til en ligakamp skal meddeles til modstanderholdets kaptajn senest 48 timer før kampstart. Som udgangspunkt straffes afbud med at holdkampen tabes 6-0. Såfremt holdkaptajnerne kan nå til enighed om at afvikle holdkampen på et andet tidspunkt, kan kampen naturligvis afvikles under hensyntagen til punkt 3.D

Hvis et hold møder op med for få spillere til en holdkamp vil det blive idømt gebyrer efter følgende model:

Elitedivisionen:
5 eller færre spillere: 1. gang 250 kr., øvrige gange 500 kr.
3 eller færre spillere: 500 kr. pr. gang.

2) Øvrige divisioner:
5 eller færre spillere: 2. og efterfølgende gange 200 kr.
3 eller færre spillere: 400 kr. pr. gang.

Hvis et hold savner lovligt frafald kan det endvidere blive udelukket fra turneringen for resten af sæsonen. Ved udelukkelse mister holdet enhver præmie, det ellers måtte være berettiget til, og kan ikke tildeles en oprykning.
Klubben/holdet hæfter for gebyrer m.v., der måtte tildeles holdet.
Hvis et hold stiller med én spiller for lidt 3 gange i løbet af turneringen, sidestilles dette med, at holdet er udeblevet fra en kamp uden lovligt frafald, og holdet kan idømmes en straf i overensstemmelse hermed – dvs. gebyr og evt. udelukkelse for resten af sæsonen.
Hvis et hold enten udelukkes eller trækker sig fra turneringen, taberdømmes alle det pågældende holds holdkampe med resultatet 0-6. Turneringsudvalget beslutter, om et hold, der er udelukket, kan deltage i følgende sæsoners turneringer og i givet fald i hvilken division/serie.

Hvert hold betaler et holdgebyr for at deltage og hver spiller skal have en DPF spillerlicens for at være spilleberettiget i Lunar Ligaen.

Det er holdkaptajnens ansvar at sørge for at alle spillere har en aktiv spillerlicens.

Hvis en spiller optræder usportsligt eller på anden vis er til skade for Lunar Ligaen, kan den pågældende spiller idømmes personlig karantæne fra turneringen.

I alvorlige tilfælde kan Turneringsudvalget endvidere indstille til Ordensudvalget, at spilleren bør idømmes yderligere sanktioner.5. Tvister og protester

De to holdkaptajner udgør tilsammen matchledelsen, og skal så vidt muligt afgøre tvister på stedet.
Protester skal, for at kunne behandles, indgives til Turneringsudvalget via email senest 48 timer efter holdkampen er færdigspillet.

Turneringsudvalget varetager alt omkring turneringsafviklingen af Lunar Ligaen, og kan gøre brug af Ordensudvalget vedrørende fortolkning af turneringsreglerne.6. Turneringsudvalget

DPF’s Turneringsudvalg tilrettelægger Lunar Ligaen, fastlægger regler for op- og nedrykning, træffer beslutning om gebyrer og udelukkelse samt afgør tvister og protester.
Turneringsudvalgets afgørelser kan ikke appelleres.

Turneringsudvalget kan kontaktes her

Andre sider I denne kategori

Aktuelle nyheder

Som en helt naturlig konsekvens af den fortsatte udvikling og vækst i dansk padel har Dansk Padel Forbund valgt . . .