Regler for Lunar Ligaen

Dansk Padel Forbund (DPF) afvikler hver sæson en landsdækkende turnering for hold; Lunar Ligaen.

1. Turneringsform og -struktur

Dansk Padel Forbund (DPF) afvikler hver sæson en landsdækkende turnering for hold, kaldet Lunar Ligaen.

Ved Lunar Ligaens afslutning afholdes Final Four for Elitedivisionens bedste hold så sæsonens “Danmarksmester for hold” findes.
De deltagende hold i Lunar Ligaen tilmeldes af klubben og/eller det enkelte holds kaptajn. En klub kan tilmelde flere hold til Lunar Ligaen, mens kaptajnen er ansvarlig for at tilmelde spillere til det hold han/hun er kaptajn for.

Kampprogram for Lunar Ligaen tilrettelægges af DPF’s Turneringsudvalg. Turneringsudvalget kan kontaktes her.

Lunar Ligaen består af to Elitedivisioner; en øst for Storebælt og en vest for, samt flere divisioner/serier opdelt i passende geografiske regioner.

Ved Lunar Ligaens opstart tilrettelægger turneringsudvalget den mest passende struktur for afviklingen. Divisions- og regionsstrukturen påvirkes primært af antallet af tilmeldte hold samt den geografiske spredning af samme.

Ved sæsonstart placeres alle tilmeldte hold i overensstemmelse med deres placering i forrige sæson. Eventuelle ledige pladser (f.eks. i tilfælde, hvor hold fra forrige sæson ikke tilmelder sig igen) fordeles efter placering i forrige sæson.

Nystartede hold placeres som udgangspunkt i laveste division/serie. Turneringsudvalget kan vælge at indplacere et nystartet hold i den række udvalget finder passende.

En holdkamp spilles som bedst af seks doubler, hvor en enkelt double spilles mellem et par fra hjemmeholdet og et par fra udeholdet.
Det vindende par får 1 point for en vunden enkeltkamp.

Vinder af en holdkamp afgøres efter følgende prioriterede regler:

 1. Antallet af vundne enkeltkampe
 2. Sætdifference
 3. Partidifference
 4. Vinder af kamp nummer 1

Vinder af divisionen ved sæsonafslutning afgøres efter følgende prioriterede regler:

 1. Antallet af vundne holdkampe
 2. Indbyrdes kamp
 3. Antallet af vundne enkeltkampe
 4. Sætdifference
 5. Partidifference

Som udgangspunkt er der 1 oprykker og 2 nedrykkere fra hver division.
De nærmere regler for op- og nedrykning efter hver sæson fastlægges af Turneringsudvalget.

Fordelingen af præmier i Lunar Ligaen fastlægges af Turneringsudvalget og offentliggøres, så vidt muligt, inden sæsonstart.2. Hold

Hvert holds kaptajn er ansvarlig for at tilmelde sit hold via Rankedin. Den aktuelle Lunar Ligaen findes på DPFs side i Rankedin her.
Holdet er ikke officielt tilmeldt før holdet er tilmeldt på Rankedin og deltagergebyr for deltagelse er indbetalt.

Alle spillere på et hold skal have en Rankedin profil og en aktiv spillerlicens.

Afbud skal ske skriftligt til turneringsledelsen. Ved afbud eller ændringer efter tilmelding refunderes tilmeldingsgebyret ikke.

Alle hold skal have et unikt navn, og holdets navn skal på den ene eller anden måde relatere sig til det sted der spilles eller til padel. For eksempel Dropshotterne, Slagelse Superstars etc.

Turneringsudvalget kan til enhver tid bede et hold skifte navn, hvis der findes særlig anledning hertil.
Turneringsudvalget kan ligeledes nægte at optage et hold, hvis navnet skønnes upassende. Alle holdnavne der kan relateres til politik eller religion vil ikke blive godkendt.

Et hold kan kun skifte navn mellem to sæsoner, og kan kun foretages ved tilladelse fra turneringsudvalget.

Der kræves minimum 6 spillere pr. hold i alle divisioner. Det anbefales, men er ikke et krav, at et hold har reservespillere til rådighed for at kunne spille en hel sæson uden udeblivelser.
En spiller må kun være tilmeldt og spille for ét hold i Lunar Ligaen.

Undtaget herfor er spillere fra samme DPF medlemsklub eller DPF medlemscenter. Det er tilladt disse spillere at hjælpe et hold i en højere rangerende division.
Det er altså ikke tilladt at hjælpe et hold i sideordnede eller lavere rangerende divisioner. Såfremt en spiller hjælper et højererangerende hold, skal såvel modstander som turneringsudvalget kontaktes herom. Modstanderen kontaktes via Rankedin, mens turneringsudvalget kontaktes på liga@danskpadelforbund.dk.
Hjælpespilleren indskrives som ”pending” kampresultatet indtastes i Rankedin, og optjener ikke ranglistepoint ved at deltage på et højererangerende hold. 

Bemærk venligst, at en spiller ikke må deltage i flere kampe i en sæson end spillerens eget hold spiller.
Eksempel: Spiller A spiller for Team XYZ, som spiller 6 kampe i en sæson. Spiller A spiller to kampe for højererangerende hold i samme medlemsklub og må nu ikke spille flere end 4 kampe for sit eget hold.
På denne måde sikrer vi, at ingen spillere tilmelder sig på et lavere niveau for at kunne spille flere kampe i en sæson.

D. Holdkaptajn

Hvert hold skal have en holdkaptajn blandt holdets spillere. Holdkaptajnen tæller som en spiller og af samme årsag kan ingen spillere være holdkaptajner for mere end ét hold. Holdkaptajnen skal venligst være kontaktbar – og tjekke sin mail og Rankedin jævnligt.

Holdkaptajnerne udgør i fællesskab matchledelsen jf. punkt 5.

Holdkaptajnen udpeger en stedfortræder i de kampe, hvor vedkommende ikke selv deltager. Dette meddeles modstanderholdets holdkaptajn inden kampstart.

Hvert hold skal have en holdkaptajn blandt holdets spillere. Holdkaptajnen tæller som en spiller og af samme årsag kan ingen spillere være holdkaptajner for mere end ét hold.

Holdkaptajnen skal venligst være kontaktbar – og tjekke sin mail og Rankedin jævnligt.

Holdkaptajnerne udgør i fællesskab matchledelsen jf. punkt 5.

Holdkaptajnen udpeger en stedfortræder i de kampe, hvor vedkommende ikke selv deltager. Dette meddeles modstanderholdets holdkaptajn inden kampstart.

Et hold kan til enhver tid optage nye spillere i løbet af sæsonen, men en spiller kan, hvis denne blot har spillet en enkelt kamp i Lunar Ligaen, ikke skifte til et andet hold før sæsonen efter.

Et hold kan normalt kun skifte hjemmebane i løbet af turneringen med Turneringsudvalgets godkendelse.
Grundet banepres tillades det dog alle hold at spille på flere forskellige hjemmebaner, men modstanderholdets kaptajn skal have besked herom senest 14 dage før.
Spilles der på flere hjemmebaner, skal de alle ligge i samme region.

Hjemmebanen skal opfylde følgende krav:

 1. For indendørs baner gælder at loftshøjden på intet sted må være mindre end 6 meter.
 2. Alle baner der benyttes til holdkampe skal være oplyst enten naturligt eller med spots.
 3. Alle baner der benyttes til holdkampe skal være ryddede for is, sne, blade m.v.
 4. Alle holdkampe skal naturligvis kunne afvikles under sportsligt forsvarlige vilkår.3. Holdkampe

I alle divisioner afvikles en holdkamp som 6 enkeltkampe.

I alle divisionskampe spilles der bedst af tre fulde sæt med golden point. Evt. tiebreak spilles til 7 i alle sæt.

Det tillades hjemmeholdet at træffe beslutning om at et eventuelt tredje sæt spilles som en match-tiebreak (tiebreak til 10) hvad enten det er af holdning eller tidspres.

Såfremt kampe af tidpres ikke kan færdigspilles, vil hjemmeholdet blive taberdømt i den pågældende kamp, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Dette er i sagens natur altid turneringsledelsens afgørelse.

Alle enkeltkampe afvikles i overensstemmelse med International Padel Federations regler, som kan læses her.

Afviklingen af kampen skal overholde kravene til udstyr beskrevet i pkt. 3.G.

Der udsendes et vejledende kampprogram og herefter skal holdkaptajnen indskrive kamptidspunkt og spillested for sine hjemmekampe på Rankedin.
Frem til en på forhånd udsendt dato kan udeholdets kaptajn rette henvendelse og bede om to nye kampdatoer, som hjemmeholdets kaptajn derefter fremsender. Herefter skal en af disse datoer vælges og indskrives på Rankedin.
Såfremt kampe ønskes flyttet senere end dette tidspunkt, skal holdkaptajnerne enes herom.
Det er holdkaptajnernes fælles ansvar at kontakte hinanden i god tid og bekræfte datoer og spilletidspunkter.

En holdkamp kan ikke på hverdage placeres tidligere end kl. 17:30 og i weekender (eller på helligdage) tidligere end kl. 09:00 – og ingen kampe kan fastsættes til afvikling med start senere end kl. 20:30.
Kan holdkaptajnerne enes om andet, kan der naturligvis spilles på ethvert tidspunkt af døgnet.

De første 3 enkeltkampe skal som udgangspunkt afvikles samtidig, efterfulgt af de næste 3 kampe, men såfremt der kun er en eller to baner på spillestedet, afvikles kampene i stedet umiddelbart efter hinanden. Hjemmeholdet har pligt til at oplyse udeholdet om dette i god tid.

Hvilket hold, der har hjemmebane, fremgår af programmet.

Alle kampe, i alle divisioner, skal være færdigspillede senest på turneringens slutdato i Rankedin.
Bemærk, at der ikke, uanset årsag, dispenseres fra denne regel.

Det påhviler hjemmeholdet at betale eventuelle udgifter til baneleje, bolde m.m.

Flytning af kampe før sæsonstart:
Når kalenderen for spilledatoer og tidspunkter er indskrevet på Rankedin, kan udeholdet kontakte hjemmeholdet, såfremt de er forhindret den planlagte dag, om det er muligt at rykke kampen.

Dette kan gøres op til 7 dage efter fristen for at indskrive disse datoer. Herefter skal hjemmeholdet stille 2 nye datoer og tidspunkter til rådighed. Udeholdet kan så vælge én af de to, men ikke stille krav om at hjemmeholdet skal finde yderligere datoer. Efter de 7 dage, er hjemmeholdet i sin gode ret til ikke at ville ændre spilledato.

I alle øvrige tilfælde kan en holdkamp kun flyttes, hvis begge hold er enige om det, eller i tilfælde af force majeure.
I tilfælde af force majeure, f.eks. hvis spillestedet pludseligt er lukket, påhviler det hjemmeholdets kaptajn at kontakte udeholdets kaptajn for at aftale nyt spillested og/eller dato.
Denne nye spilledato skal altid meddeles til turneringsudvalget på LIGA@danskpadelforbund.dk som herefter indskriver kampen korrekt på Rankedin.

For udendørsbaner gælder det, at i tilfælde af nedbør på det fastsatte kampafviklingstidspunkt afbrydes kampen som udgangspunkt, med mindre at de to holdkaptajner kan enes om at afvikle holdkampen.
I tilfælde af nedbør under holdkampens afvikling spilles partiet til ende hvorefter kampen afbrydes. Kampen kan genoptages i tilfælde af opklaring indenfor 30 minutter. Kan kampen ikke genoptages efter 30 minutter skal der aftales nyt spilletidspunkt. Den afbrudte kamp skal være færdigspillet inden Lunar Ligaen afsluttes. Den afbrudte kamp genoptages ved samme stilling som den blev afbrudt, og skal spilles med de samme spillere som kampen blev afbrudt med. Såfremt dette giver anledning til uenighed der ikke kan løses på stedet, kontaktes turneringsudvalget skriftligt med en redegørelse af forløbet på LIGA@danskpadelforbund.dk

Ved fremmøde, udveksler hjemme- og udeholdets kaptajner en liste over holdopstillingen i de 6 doubler. Spillerne indskrives umiddelbart herefter, inden holdkampen igangsættes, på Rankedin.

Dermed kan begge holdkaptajner omgående se, om nogen spillere ikke er spilleberettigede, mangler licens eller lignende ,og bringe dette forhold i orden inden kampen.
Begge holds kaptajner er ansvarlige for at udfylde dette.

BEMÆRK: Hvis en spiller bliver skadet i kamp 1, 2 eller 3 og allerede er indskrevet i kamp 4, 5 eller 6, må denne spiller gerne skiftes ud såfremt holdet har en reserve der kan nå at være klar til starten af den pågældende kamp. Dette betyder ikke at andre spillere må skiftes rundt.
Når en kamp er igangsat, det vil sige ved første serv, kan ingen spillere i dén kamp udskiftes eller erstattes og kampen er dermed tabt.
Det er naturligvis tilladt, for kampafviklingens skyld, og for at få spillet, at indsætte en reserve og spille kampen – som dog stadig ikke ”tæller”.

Kamp 1, 2 og 3 hænger sammen og udgør første halvdel af holdkampen.
Kamp 4, 5 og 6 hænger sammen og udgør anden halvdel af holdkampen. Ingen af doublerne må være identiske (alle skal derfor “skifte makker” til anden runde)

Bemærk venligst at alle oprykningsspil spilles efter samme regler som elitedivisionen, hvad angår opstilling samt tilføjelse af spillere. (Se punkt 3.F.)

Før sæsonstart:
Samtlige hold i herrernes elitedivision skal forud for indskrive holdets interne rangliste.
Ranglisten skal være korrekt sat efter styrke, således at spiller nummer 1 på listen må forventes at være holdets stærkeste spiller osv. Listerne skrives ind på Rankedin og vil blive gennemgået af Dansk Padel Forbunds Turneringsudvalg.
I tilfælde af lister, hvor der er åbenlyse fejrangeringer, vil Dansk Padel Forbund kontakte det pågældende hold med henblik på at korrigere og få godkendt ranglisten.
Der kan sæsonen igennem tilføjes spillere til holdet – men kun ”nedefra”, forstået på den måde, at holdet ikke midt i en sæson kan forstærkes, og fx til et eventuelt Final Four skal holdet bestå af de samme spillere, som har spillet på holdet i sæsonen.
Bemærk venligst at alle oprykningsspil spilles efter samme regler som elitedivisionen, hvad angår opstilling samt tilføjelse af spillere.

Til holdkampene:
Ved fremmøde, udveksler hjemme- og udeholdets kaptajner en liste over holdopstillingen i de 6 doubler. Spillerne indskrives umiddelbart herefter, inden holdkampen igangsættes, på Rankedin. Dermed kan begge holdkaptajner omgående se, om nogen spillere ikke er spilleberettigede, mangler licens eller lignende og bringe dette forhold i orden inden kampen.
Begge holds kaptajner er ansvarlige for at udfylde dette.

Hvert hold skal sætte sin på dagen øverste spiller i begge 1. doubler. Det betyder, at spiller nummer 1 på listen altid skal spille begge 1. doubler. Er øverst rangerede spiller fraværende, skal den næstøverst rangerede spiller spille begge 1. doubler osv.
Begge holds kaptajner er ansvarlige for at tjekke at holdopstillingerne er korrekte, og såfremt der forefindes fejl, laves opstillingen om inden kampstart.

Se eksempel herunder på korrekt opstilling:

Runde 1
Spiller 1/spiller 5
Spiller 2/spiller 3
Spiller 4/spiller 6

Runde 2
Spiller 1/spiller 2
Spiller 3/spiller 6
Spiller 4/spiller 5

Bliver holdets øverst rangerede spiller skadet under/efter første kamp, således at vedkommende ikke kan spille i anden runde, skal der laves nye opstillinger til anden runde, hvor den næstøverst
rangerede spiller indtager pladsen i 1. doublen. I sådan et tilfælde må modstanderholdet også sætte en ny opstilling, da opstillinger altid skal offentliggøres samtidigt.

Det påhviler hjemmeholdets kaptajn at indtaste resultatet af holdkampen omgående på Rankedin.
Manglende registrering kan i yderste konsekvens medføre tabt kamp eller fratagelse af point.

Det påhviler udeholdets kaptajn at sikre at resultatet og de indskrevne par er korrekt registreret i Rankedin, senest 48 timer efter holdkampens afvikling. Enhver ret til at påtale eventuelt forkert indtastede resultater bortfalder som udgangspunkt efter 48 timer.

Hvis en spiller ikke er spilleklar (dvs. til stede på det anviste spillested og tidspunkt, og er klar til at påbegynde spillet), vil han/hun blive idømt strafpoint i henhold til de generelle turneringsregler.
I tilfælde af at et par ikke er spilleklar senest 15 minutter efter det aftalte starttidspunkt for kampen (inklusive opvarmning) tildeles det par som er spilleparat sejren med 6/0 6/0.

Et hold, der udebliver eller melder afbud til en Ligakamp, mister retten til oprykning.

Hjemmeholdet er ansvarlig for, at det nødvendige udstyr for at afvikle kampen er til stede.
Der skal således forefindes mindst tre rør nye padelbolde pr. holdkamp.

Den officielle turneringsbold er Head Pro S.4. Udelukkelse og straf

Afbud til en ligakamp skal meddeles til modstanderholdets kaptajn senest 48 timer før kampstart. Som udgangspunkt straffes afbud med at holdkampen tabes 6-0. Såfremt holdkaptajnerne kan nå til enighed om at afvikle holdkampen på et andet tidspunkt, kan kampen naturligvis afvikles under hensyntagen til punkt 3.D

Hvis et hold savner lovligt frafald kan det endvidere blive udelukket fra turneringen for resten af sæsonen. Ved udelukkelse mister holdet enhver præmie, det ellers måtte være berettiget til, og kan ikke tildeles en oprykning.
Hvis et hold enten udelukkes eller trækker sig fra turneringen, taberdømmes alle det pågældende holds holdkampe med resultatet 0-6. Turneringsudvalget beslutter, om et hold, der er udelukket, kan deltage i følgende sæsoners turneringer og i givet fald i hvilken division/serie.

Hvert hold betaler et holdgebyr for at deltage og hver spiller skal have en DPF spillerlicens for at være spilleberettiget i Lunar Ligaen.

Det er holdkaptajnens ansvar at sørge for at alle spillere har en aktiv spillerlicens.

Hvis en spiller optræder usportsligt eller på anden vis er til skade for Lunar Ligaen, kan den pågældende spiller idømmes personlig karantæne fra turneringen.
En spiller, der ikke overholder reglerne om spilleberettigelse, vil blive tildelt en personlig karantæne samt blive taberdømt i en til flere af sine kampe. I grove tilfælde, kan spilleren blive taberdømt i samtlige kampe i indeværende sæson.
Såfremt en spiller stiller op under falsk navn, tæller dette som et groft tilfælde og spilleren må påregne en karantæne eller lignende I alvorlige tilfælde kan Turneringsudvalget endvidere indstille til Ordensudvalget, at spilleren bør idømmes yderligere, og fremadrettede, sanktioner.

Bemærk: Hold, der anvender ulovlige spillere, kan som udgangspunkt ikke rykke op, uanset resultater i indeværende sæson.5. Tvister og protester

De to holdkaptajner udgør tilsammen matchledelsen, og skal så vidt muligt afgøre tvister på stedet.

Protester skal, for at kunne behandles, indgives til Turneringsudvalget via email senest 48 timer efter holdkampen er færdigspillet.

Turneringsudvalget varetager alt omkring turneringsafviklingen af Lunar Ligaen, og kan gøre brug af Ordensudvalget vedrørende fortolkning af turneringsreglerne.6. Turneringsudvalget

DPF’s Turneringsudvalg tilrettelægger Lunar Ligaen, fastlægger regler for op- og nedrykning, træffer beslutning om gebyrer og udelukkelse samt afgør tvister og protester.
Turneringsudvalgets afgørelser kan ikke appelleres.

Turneringsudvalget kan kontaktes her

Andre sider I denne kategori

Tag kontakt

Lasse Vedersø

Turneringsansvarlig

Aktuelle nyheder

Kære spillere, kaptajner, klubber, centre og andre interesserede Dansk Padel Forbund vil gerne præsentere jer for Lunar Ligaen & . . .